Úspešné ukončenie projektu Strieborná Sebaobrana

31.10.2018 09:20

 

4XF pre Striebornú Bezpečnosť je Európsky projekt pre Celoživotné vzdelávanie Erazmus .

 

je adresovaný starším ľuďom a profesionálom, ktorý pracujú s touto vekovou skupinou.

Zameriava sa na riešenie každodenných problémov, ktoré ohrozujú bezpečnosť starších dospelých, a zároveň poskytuje riešenia, ktoré im umožnia úspešné ich zvládnuť.

Program  vychádza z cieľov Európskej agendy o Bezpečnosti na rok 2015, ktoré vypracovala Európska komisia, v súlade s  politikou  WHO pre Aktívne starnutie.

 

Hlavným cieľom projektu  je pomôcť seniorom prevziať zodpovednosť za svoju  bezpečnosť a pohodu; zdôrazniť skutočnosť, že ich presvedčenie o tom, že sú silní, dôležití a kompetentní, je najdôležitejším nástrojom ich  vlastnej  sebaobrany.

Program sa zameral na rozličné spôsoby zlepšovania zručností  pre ich vlastnú bezpečnosť, ktoré majú vplyv na osvojenie si  základov zdravšieho životného štýlu, zvyšovania sebaúcty, dôvery, spoločenskej zodpovednosti a  znížením rizík. Navrhuje holistický prístup, pre  širokú škálu každodenných potrieb starších dospelých z hľadiska duševného, fyzického a behaviorálneho.

Hoci cieľovou skupinou projektu sú starší dospelí, projekt oslovuje aj odborníkov, ktorí pracujú so staršími dospelými osobami, v platenej alebo dobrovoľnej sfére, napr. jednotlivci, ktorí majú seniorov  vo svojich triedach alebo skupinách; ďalej tí ktoré organizujú rôzne akcie pre starších ľudí; pracujú so seniormi vo verejných službách, dobrovoľníckych  a komunitných skupinách alebo súkromných spoločnostiach.

Cieľom programu je poskytnúť týmto profesionálom  riešenia, ktoré pomáhajú seniorom efektívne a úspešne zvládnuť problémy, ktoré ohrozujú ich bezpečnosť a pohodu. Zároveň  ponúknuť príležitosť na výmenu osvedčených postupov a ďalší profesionálny rozvoj.

 

Partneri projektu: (50+Hellas and Knowledge Brokers z Grécka, Omilos Gynaikon Kythraias z Cyprus a Dobré Roky 50plus zo Slovenska) ) organizovali nadnárodné stretnutia a semináre vo svojich krajinách s cieľom podporiť aktivity a ciele projektu 4XF pre Silver Safety.

V každej krajine sa organizovali pracovné semináre s bezplatnou účasťou. Na týchto seminároch  sa účastníci dozvedeli o nových metódach a technikách, ľahko zvláduteľných seniormi. Tieto riešenia boli koordinátormi a odborníkmi vyhodnotené a použité ako základ výsledného produktu projektu (E-book) Seniori mali zároveň možnosť oboznámiť sa a uplatniť stratégie a poznatky, ktoré ponúkli vedci a špecialisti.

Projekt bol ukončený 31.augusta 2018 s jasným cieľom : zvýšiť sebestačnosť a čo najviac znížiť závislosť seniorov. 4xF pre striebornú bezpečnosť znamená: potravinová a lieková bezpečnosť, fyzická bezpečnosť, duševná bezpečnosť a pohodu a obrana pred podvodmi.

 

Prvý cyklus projektu - ,,Fitnes pre bezpečnosť“ zahŕňal aktivity ako Thai Chi, tvorivé vyjadrenie tela, tanec Most, Nordic Walking,  Pilates - posilňovanie svalov , trénovanie  rovnováhy a sebaobranu. Prostredníctvom pracovných skupín mali účastníci príležitosť dozvedieť sa o výhodách aktívneho životného štýlu pre svoje zdravie a objaviť nové spôsoby cvičenia, ktoré by  mohli ľahko prispôsobiť svojim každodenným rutinám. Tiež im boli poskytnuté praktické rady, ako sa vyhnúť nehodám doma.

V rámci druhého cyklu projektu "Potraviny pre bezpečnosť" bola hlavnou témou zdravé stravovanie a spôsoby ochrany pred škodlivými účinkami 21. storočia, ako sú nezdravé potraviny, chemické látky v životnom prostredí a zneužívanie drog a alkoholu. Často diskutovanou témou boli  alternatívne prístupy s cieľom prijať tradičné a zároveň si osvojiť  nové zdravšie možnosti.

V treťom cykle projektu ,,Podvody“ sme sa  zamerali na podvody, ktoré postihujú seniorov a spôsoby, ako sa im vyhnúť. Vedci a špecialisti informovali účastníkov o rôznych spôsoboch, ktoré  v súčasnosti používajú podvodníci, ako aj o otázkach, ako bezpečné bankovníctvo, bezpečný elektronický obchod a počítačová kriminalita.

Záverečná téma projektu ,,Zamerané na duševné zdravie“ skúmala mentálne posilnenie a pohodu seniorov s dôrazom na interpersonálne a sexuálne vzťahy, socializáciu v staršom veku, stres manažment, zvýšenie sebaúcty a vytvárania pozitívneho obrazu o sebe.

Účasť v pracovných skupinách bola bezplatná a veľmi pozitívna: vo všetkých troch partnerských krajinách sa projektu zúčastnilo viac ako 500 ľudí a položili základy ďalšieho rozvoja takychto programov v budúcnosti.

 

EN

 

4ΧF for Silver Safety is a European Life Long Learning Erasmus + project addressed to older adults and professionals that work with this age group. It aims to address every-day challenges that threaten the security of older adults, while providing solutions with a view to empower them to cope successfully. The programme is based on the objectives of the European Agenda on Security for 2015 by the European Commission and the policy framework of the WHO on Active Aging.

 

The main goal is to help seniors take responsibility for their safety and well-being; to stress the fact that their belief in themselves as being powerful, important and competent is the most important self-protection tool that they have. The programme focused on ways of improving skills for life long safety so that effects are noticeable in adopting healthier lifestyles, increasing self-esteem, confidence and sociability and reducing risks. It suggests a holistic approach covering a wide range of everyday needs of older adults from a mental, physical and behavioral perspective.

 

Although the target group of the project is to older adults, it also invites professionals working with and on behalf of older adults in a paid or voluntary capacity e.g. individuals who have older people in their classes or groups; run events that attract older people; work with seniors in public services, voluntary and community groups or private companies. The aim is to provide these professionals with solutions in order to help seniors cope effectively and successfully with challenges that undermine their safety and well-being. Also to offer the opportunity to exchange good practices and further develop professionally.

The partners of the project (50+Hellas  and Knowledge Brokers from Greece, Omilos Gynaikon Kythraias from Cyprus and Dobre Roky 50plus from Slovakia) held transnational meetings and seminars at their countries in order to promote the activities and the goals of the 4XF for Silver Safety project. Also workshops were formed at each country, with free attendance in order to inform participants on methods and techniques that would be easily applicable from older adults.  The solutions that were applied were evaluated and were used as the base of the final product of the project. Also the seniors had the opportunity to be familiarized and exercise strategies that were offered by scientists and specialists.

The project was completed on August 31 2018, with a final goal to increase self-sufficiency and reducing dependency as much as possible. The 4xFs for Silver Safety stands for Food safety, Fitness for physical safety, Focus on Mental Safety and Fraud.

 

The first cycle Fitness for Safety included activities such as Thai Chi, creative body expression, dancing, Bridge, Nordic Walking, muscle strengthening and balance activities, and self-defense. Through the working groups the participants had the opportunity to learn about the benefits of an active life style for their health and discover new ways of exercising that they could easily adapt to their daily routines. Also, they were given practical advice on how to avoid accidents at home.

For the second project cycle Food for Safety, the topic was healthy eating and ways to protect against the harmful effects of the 21st century, such as unhealthy food, chemicals in the environment, and drug and alcohol abuse. Also, alternative approaches were discussed in order to adopt traditional and healthier options.

In the third cycle of the project Fraud, the focus was on scams that victimize seniors and ways to avoid them. Scientists and specialists informed participants on the various ways crooks use these days, as well as issues such as safe banking, safe e-commerce and cybercrime.

 

The final topic of the project Focus on Mental Wellbeing examined mental empowerment and well-being, with an emphasis on interpersonal and sexual relationships and companionship in older age, stress management, increase of self-esteem and positive self-image.

 

Participation in the working groups was free of charge and very positive: more than 500 people participated in all three partner countries, laying the groundwork for further development of such programs in the future.


—————

Späť